Pozastavenie a zrušenie živnosti v Rakúsku

Zdroj: Opatrovanie v Rakúsku

Pozastavenie živnosti

Živnosť je možné pozastaviť na pobočke príslušnej hospodárskej komory – WKO. Zákonná lehota na pozastavenie živnosti je 3 týždne po ukončení živnostenskej činnosti. Vo výnimočných prípadoch je možné pozastavenie živnosti až 18 mesiacov dozadu. Pri spätnom pozastavení živnosti sa aj spätne zruší povinné sociálne poistenie v SVA. Spätne nie je možné zrušiť iba jednú časť z povinného poistenia a to zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie SVA ukončí len ku koncu mesiaca, počas ktorého im bude doručené oznámenie o pozastavení živnosti.

Živnosť sa pozastavuje na dobu neurčitú a táto doba nie je ničím obmedzená.

Po pozastavení živnosti dostane žiadateľ potvrdenie z WKO o tom, že bola živnosť pozastavená a neskoršie aj z SVA, že bolo ukončené aj povinné zdravotné a soc. poistenie. Toto potvrdenie je nutné čo najskôr doručiť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené zdravotné poistenie.

Pozastavenie živnosti nie je spoplatnené. O pozastavení živnosti upovedomuje hospodárska komora – WKO automaticky SVA. Nie je potrebné to osobitne oznamovať. Žiadosť o pozastavenie je potrebné poslať poštou. Pri elektronickom zaslaní žiadosti, si spravidla WKO dodatočne písomne vyžiada originálny podpis žiadateľa.

Formulár na pozastavenie a obnovenie živnosti si môžete stiahnuť TU. 

Po pozastavení živnosti nezaniká povinnosť platiť povinné členské príspevky. Ak je živnosť neaktívna minimálne 6 mesiacov počas kalendárneho roka, poplatok sa znižuje o 50 %.

 

Zrušenie živnosti

Zrušenie živnosti sa vykonáva na príslušnom živnostenskom úrade – Gewerbeamt (Magistrat/Bezirkhauptmanschaft). Ukončenie živnosti nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti na živnostenský úrad a je neodvolateľné. Ukončením živnosti končí aj povinné zdravotné a sociálne poistenie a to ku koncu mesiaca, v ktorom bola živnosť zrušená (v prípade, že nie je súbežne vykonávaná iná zárobková činnosť napr. v závislom pomere). Potvrdenie o ukončení živnosti, zaslané z SVA, je potrebné zaniesť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené poistenie.

Žiadosť o zrušenie živnosti si môžete stiahnuť TU

Ukončenie živnosti je potrebné oznámiť aj finančnému úradu. Najlepšie je to urobiť prostredníctvom formulára Verf25

 

Zdroj: Opatrovanie v Rakúsku

 

Marta Kluchová
Som virtuálna asistentka a opatrovateľka v domácom prostredí. Milujem moju rodina a malého synka, ktorého som dostala do daru v pokročilom veku. Niekoľko rokov som pracovala ako opatrovateľka seniorov v Nemecku a Rakúsku a preto dôverne poznám starosti aj radosti turnusových opatrovateliek. Mám rada cestovanie, knihy, písanie... Som zberateľka príbehov - hlavne opatrovateľských. Nemám rada stereotyp, zmena je pre mňa život, prijímam výzvy na vzdory strachu a som vďačná za každý nový deň. Som autorkou eBooku SOM OPATROVATEĽKA- Dva životy jednej ženy a eBooku MôJ DVOJITÝ ŽIVOT OPATROVATEĽKY , a tiež knihy DENNÍK OPATROVATEĽKY . Baví ma inšpirovať ľudí k tomu, aby sa nebáli prekračovať vlastné hranice. Viac o mne sa dozviete tu >>
Komentáre